Ondertekening aannemingsovereenkomst Duindoornhof

 

Vandaag is de aannemingsovereenkomst getekend voor renovatie en herinrichting van het schoolgebouw aan de Duindoorhof 1-7 in Papendrecht. Na de renovatie zal het Samenwerkingsverband (SWV) PO Drechtsteden en het SWV VO Noordelijke Drechtsteden (nu twee gescheiden organisaties) samen worden gehuisvest in het gebouw aan de Duindoornhof. “GOAL”, een opvangvoorziening voor jongeren dat deel uitmaakt van het SWV VO, is al gebruiker van enkele lokalen in het gebouw en zal na de oplevering ook weer gebruik maken van het gebouw.

De heer Cees Nugteren van het samenwerkingsverband en de heer Adriaan Bossenbroek van Krijsman Bouw tekenen de overeenkomst.

 

Gehonoreerde Instandhoudingsplannen

De 5 door ons bureau ingediende Instandhoudingsplannen zijn gehonoreerd. Totaal is er ongeveer € 500.000,- Rijkssubsidie verstrekt.

Staatsbosbeheer fort bij Rijnauwen

Van Staatsbosbeheer hebben wij een vervolgopdracht ontvangen voor het opstellen en uitvoerings-gereedmaken van (deel) restauratieplannen van een 12-tal verdedigingswerken op Fort Rijnauwen. Onder meer de flankbatterijen en een aantal remises. In hoofdzaak gaat het om herstel van de gevels.

s.

Zeer geslaagde projecten sbo Rotonde en zml de Kleine Wereld

Voor deze twee projecten is door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. de gehele plan voorbereiding gedaan en ook de begeleiding uitvoering.

Nieuw elan in Stalkaarsen

Onderhoud scholen

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV beheert steeds meer gebouwen, waaronder veel schoolgebouwen. Ook in de zomervakantie van het onderwijs hebben we niet stilgezeten en zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Als spil in het web hebben we diverse partijen bij elkaar gebracht en is er weer veel mogelijk gebleken in de vakantieperiode. Het onderwijs kan weer van start!

De volgende werkzaamheden zijn onder andere uitgevoerd:

  • kozijnrenovatie CBS Eben Haezer te Woudrichem
  • dakrenovatie CNS Herédium te Zijderveld
  • toiletrenovatie OBS De Springplank te Meerkerk
  • gevelrenovatie CBS De Regenboog en SBO Beatrix de Burcht te Gorinchem
  • plafondrenovatie SBO De Steenen Kamer te Zwijndrecht
  • buitenschilderwerk OBS De Boomgaard te Streefkerk
  • buitenschilderwerk CBS Samuel te Polsbroekerdam

 

Oplevering De Regenboog te Hardinxveld

Donderdag 13 juli is De Regenboog te Hardinxveld opgeleverd. “De Regenboog” is de enige protestants christelijke basisschool  die de kern Boven-Hardinxveld” rijk is en gaat uit van de Vereniging “School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs. De school bestaat uit totaal 9 groepen (gerekend met gemiddeld 25 ll. per groep).   Iedere bouw krijgt een eigen cluster van 3 groepen. De afmeting  van de groepsruimten is in iedere cluster gevarieerd vanwege  wisselende groepsgrootten. Bij iedere groepsruimte  (buiten het lokaal)  zijn werkplekken gefaciliteerd.  De werkplekken liggen binnen de zichtlijnen van de groepsleerkracht.

Concept gevel:

1) schoolkinderen  > geven kleur (regenboog) aan gebouw

2) regenboog          > kleurtoevoegingen gevel

3) water                   > Boven-Hardinxveld/ Bijbelverhaal (golvend)

 

 

 

Herontdekte oude deuropening hervormde kerk Hei- en Boeicop

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden werd onverwacht deze oude deuropening gevonden in de zuidgevel van de Nederlands Hervormde kerk Hei- en Boeicop. De oude foto laat zien dat deze deuropening er in de jaren vijftig er nog was.

Oplevering renovatie SBO De Rotonde

Op 4 juli 2017 is de renovatie van SBO De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85 te Gorinchem opgeleverd. De renovatie is gestart op 27 februari 2017 en isuitgevoerd door Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V. te Gorinchem. In opdracht van Stichting SPON: Specialisten in Passend Onderwijs heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau zowel de rol als bouwdirectie en architect mogen vervullen. Zowel de binnenzijde als de buitenzijde zijn fors aangepakt. Nadat SBO De Rotonde deze week is verhuisd, komt het pand aan de Dr. Bauerstraat 154/156 leeg te staan. Aansluitend zal ook deze locatie worden gerenoveerd en geschikt gemaakt voor SO-VSO De Kleine Wereld. Voor de bouwvakantie wordt daar reeds een start mee gemaakt om uiteindelijk rond de herfstvakantie 2017 volledig gereed te zijn.

Gemeente Gorinchem zal in de schoolvakantie het schoolplein geheel vervangen.

 

Besluit aftrek voor monumentenwoning naar volgend kabinet

15 juni 2017 • 286 • Door Jetske • Bron: Bericht Ministerie van OCW

Rijksmonumentale woningen, Veere. Foto: Arjen29 via Wikimedia.

Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. De beoogde afschaf ging gepaard met een bezuiniging op het jaarlijks beschikbare budget. Dit wetsvoorstel is aangehouden. Fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten is in ieder geval in 2018 over het belastingjaar 2017 nog mogelijk.

In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is. Het is aan het nieuwe kabinet om besluiten te nemen over de ombuiging van de monumentenaftrek naar een subsidieregeling.

 

Gevelrestauratie Nederlands Hervormde Kerk Hei- en Boeicop

In overleg met de RCE is besloten om op basis van de lintvoegmetingen over de laatste 3 jaar geen actief funderingsherstel toe te passen. De gevel wordt strooksgewijze  ingeboet. Tijdens het openbreken van de gevel bleek, achter de steens buitenklamp, nauwelijks homogeen metselwerk aanwezig te zijn. Het leek meer op kistwerk. Ook lijkt het of muurdelen koud tegen elkaar zijn gezet.

 

Door Fa. Ton Wallaard restauratie is het onderste deel van de hoek uitgenomen en weer opgemetseld. Nu is het nog de vraag/uitdaging om de losse delen tegen elkaar te hechten. Een overweging is om de SockFix van Total Wall aan te brengen als extra zekerheid om de muurdelen bij elkaar te houden.