Restauratie

De groep RESTAURATIE houdt zich bezig met monumentale gebouwen en bouwwerken. De zorg voor monumenten binnen deze groep manifesteert zich op verschillende wijzen. Zowel als het gaat om het soort werk als het type monument. Als het gaat om soort werk, kunt u denken aan restauratieplannen, periodieke instandhoudingsplannen, bouwkundige inspecties, haalbaarheidsonderzoeken, keuringsrapporten, vergunningaanvragen, subsidieaanvragen en bouwbegeleiding. Als het gaat om type monumenten, kunt u denken aan kerken, utiliteitsgebouwen, boerderijen en woonhuizen.

Het omgaan met monumenten vraagt om een specifieke aanpak en wijze van benadering. Wij beschikken over de juiste expertise en praktijkervaring om op een verantwoorde wijze met monumenten om te gaan, zodat het erfgoed in stand blijft voor u, maar ook voor de volgende generatie(s).

De laatste jaren vindt er globaal gezien een verschuiving plaats van (ingrijpende) restauraties naar meer periodiek onderhoud en van instandhouding naar herbestemming, waarbij instandhouding gecombineerd wordt met architectuur. Met name dit laatste item zal de grote uitdaging zijn voor de komende decennia. Steeds meer fabriekscomplexen, (scheeps)werven en ander utilitaire gebouwen komen vrij voor herbestemming. Maar ook kerkgebouwen die hun functie voor de eredienst hebben verloren, vragen om een specifieke aanpak.

Naast het maken van technische plannen voor monumenten wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van een afdeling bouwhistorisch onderzoek zodat u als opdrachtgever bij ons terecht kunt voor een totaalplan van uw monument.

Onze plannen voor monumenten kenmerken zich door:

  • aandacht voor de gelaagdheid van het monument (historische component)
  • handhaving van zoveel mogelijk authentiek materiaal, constructies e.d.
  • de leeftijd mag van een pand afleesbaar zijn, dus niet spik-en-span restaureren
  • opereren binnen de huidige wet- en regelgeving
  • lange termijn visie door duurzame restauratie en optimaliseren van het meerjarenonderhoud

De RESTAURATIE vindt zijn toepassing bij particulieren, colleges van kerkrentmeesters, vereniging van eigenaren, gemeentelijke instellingen, stichtingen en overige beheersorganisaties.

Klik hier voor het algemene portfolio
(voor specifiek groep ‘restauratie’, klik aldaar op ‘restauratie’)
Klik hier om onze diensten te bekijken