Introductie

Welkom bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau.

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV heeft zich in haar ruim 25-jarig bestaan ontwikkeld tot een in de volle breedte van de bouwpraktijk opererend bureau. Duurzame HERBESTEMMING vormt een belangrijk onderdeel hierin. Klik HIER voor het portfolio.

Onze bureaudiensten onderscheiden zich in vier hoofdgroepen, te weten:

De grote, veelzijdige kennis op het gebied van instandhouding, architectuur en onderhoud vormt een meerwaarde bij de planvorming. Deze wordt ingezet bij een verscheidenheid aan herbestemmingsprojecten. HERBESTEMMING is een steeds belangrijker thema geworden de laatste jaren. De ongebreidelde uitbreiding van de gebouwenvoorraad in Nederland heeft een grote verdichting tot gevolg. Dit heeft een negatieve impact op het milieu en de leefkwaliteit. Door de huidige gebouwenvoorraad aan te passen aan de hedendaagse wensen en eisen wordt deze op de toekomst voorbereid. Functiewijzigingen van monumentale gebouwen, kantoren, woonhuizen/ boerderijen, bedrijfspanden en stallingen maken dit mogelijk. In de projectmappen van de hoofdgroepen zijn hiervan een aantal geslaagde voorbeelden te vinden. Ook DUURZAAMHEID speelt hierbij belangrijk en een onderdeel waar ons bureau zich mee bezighoudt. Ons bureau voorziet volledig in zijn eigen duurzame energie door middel van zonnepanelen.

De oorsprong van het bureau ligt in de RESTAURATIE van monumentale gebouwen en bouwwerken. De diensten die wij in deze groep onder andere verlenen zijn (partiële) restauratieplannen, plankostenregelingen, haalbaarheidsstudies, projectcoördinatie van werken in uitvoering en bouwhistorische onderzoeken en rapportages.

De groep ARCHITECTUUR behelst nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en revitalisatie. De ontwerpopgaven waarmee wij ons bezighouden zijn zeer divers. Hiertoe behoren onder andere woonhuizen, woongebouwen, winkels, kantoren, verenigingsgebouwen en scholen (veelal inclusief kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en/of buitenschoolse opvang). Daarnaast vinden wij met een zelfde gedrevenheid de uitdaging in het uitbreiden en herinrichten van monumentale gebouwen. Daarnaast behoren het aanvragen van vergunningen, het aanbesteden, het ontwikkelen van uitvoeringstekeningen, projectcoördinatie, toezichthouding, optimalisatiestudies, haalbaarheidsstudies, opstellen PVE’s en dergelijke tot activiteiten binnen onze groep.

Het ONDERHOUDSBEHEER vindt zijn toepassing voornamelijk bij schoolverenigingen woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaars, vastgoedondernemingen, zorginstellingen, monumentenverenigingen en monumenteneigenaren. Hierbij valt te denken aan inspecties, meerjaren-onderhoudsplannen en projectcoördinatie in de uitvoeringsfase.

De groep BOUWHISTORIE houdt zich bezig met onderzoek en waardestellingen van historische panden en objecten.
De mogelijkheden betreffende de activiteiten binnen en tussen de groepen zijn divers. Voor advies op maat of meer informatie kunt u contact op nemen met ons bureau.


Lidmaatschap:

NVDO
KIVI NIRIA

Certificering:

Certificering Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA)

Erkend-Monumenten-Adviesbureau
Certificering Erkend Leerbedrijf Bouw en Restauratie (FUNDEON)
Certificaat-Erkend-Leerbedrijf-Bouw-en-Restauratie